ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΓΑ

Ο ΟΓΑ ιδρύθηκε το έτος 1961 με το βασικό νόμο 4169 με σκοπό τη χορήγηση παροχών συντάξεων γήρατος - χηρείας και την παροχή ιατρικής περίθαλψης στον αγροτικό πληθυσμό της χώρας.

Το 1998 ο ΟΓΑ μετατράπηκε σε ταμείο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών (Ν. 2458/97) και παρέχει πλήρες φάσμα ασφαλιστικής προστασίας.

Θεσμοθετήθηκε μεταβατική περίοδος έως το 2026 κατά την οποία συνυπάρχει το παλαιό και νέο ασφαλιστικό καθεστώς. Σήμερα ο ΟΓΑ παρέχει τις εξής Υπηρεσίες προς τους ασφαλισμένους του:

• Ασφάλιση
• Συντάξεις
• Υγειονομική Περίθαλψη
• Φαρμακευτική Περίθαλψη
• Διακρατικές Κοινωνικές Ασφαλίσεις
• Πολυτεκνικά επιδόματα
• Προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού

ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Στην ασφάλιση του ΟΓΑ υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια:

1. Οι αγρότες, οι απασχολούμενοι δηλ. προσωπικά ή με αυτεπιστασία, συστηματικά και κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα στην αγροτική οικονομία (ιδιοκτήτες και εκμεταλλευτές αγροκτημάτων, κτηνοτρόφοι, πτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι κ.λ.π.).
2. Οι αγρεργάτες, δηλαδή οι απασχολούμενοι κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα με ημερομίσθιο ή μισθό, σε είδος ή σε χρήμα, σε οποιαδήποτε αγροτική εργασία.
3. Οι ψαράδες που δεν υπάγονται στην ασφάλιση άλλου φορέα 4. Οι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι που ασκούν το επάγγελμά τους σε χωριά ή οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 2.000 κατοίκων ή κάτω των 1.000 κατοίκων ειδικά για τους νομούς Αττικής, Βοιωτίας, Κορινθίας, Εύβοιας, Αχαΐας και Θεσσαλονίκης, από 1-1-2003 υπό προϋποθέσεις και εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ
5. Τα πρόσωπα που κατοικούν μόνιμα και απασχολούνται σε οποιαδήποτε βιοποριστική εργασία σε Δήμους ή Κοινότητες που είχαν πληθυσμό μέχρι και 5.000 κατοίκους, σύμφωνα με την απογραφή του έτους 1971, υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου φορέα.
6. Από 1-1-2004 ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, εξαιρούμενοι της ασφάλισης του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, οι απασχολούμενοι με αμοιβή, σε αγροτικές εργασίες, σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις ή σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, ακόμη και αν απασχολούνται περιστασιακά (ανειδίκευτοι εργάτες, αλιεργάτες κ.λπ.).

Στην ασφάλιση του Κλάδου υπάγονται επίσης προαιρετικά:

1. Οι Έλληνες μοναχοί και μοναχές που απασχολούνται σε αγροτικές εργασίες.
2. Οι συνταξιούχοι οποιουδήποτε ασφαλιστικού φορέα από έμμεσο δικαίωμα, εφόσον απασχολούνται συστηματικά σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Ασφάλιση συζύγων

Μέχρι 31-12-2003 στις περιπτώσεις που και οι δύο σύζυγοι υπάγονταν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, μπορούσε να εξαιρεθεί της ασφάλισης ο ένας απ'τους δύο.
Από 1-1-2004, ασφαλίζονται στον ΟΓΑ υποχρεωτικά και οι δύο σύζυγοι, εφόσον απασχολούνται σε εργασίες, για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Πολλαπλή Απασχόληση

Όσοι απασχολούνται παράλληλα και αυτοτελώς, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, μέσα στην ίδια χρονική περίοδο και σε άλλες εργασίες ασφαλιστέες στον ΟΓΑ, ασφαλίζονται υποχρεωτικά στον ΟΓΑ και για τις εργασίες αυτές, για τις οποίες και καταβάλλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Ασφάλιση σε άλλο φορέα

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η ασφάλιση ή η συνταξιοδότηση από άλλο φορέα Κύριας ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, αποτελεί κώλυμα για την ασφάλιση στον ΟΓΑ (άρθρο 34 του Ν.1140/1981).
Συνεπώς, οι ασφαλισμένοι ή οι συνταξιούχοι άλλου φορέα Κύριας ασφάλισης, από άμεσο δικαίωμα, δεν μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, ακόμη και αν απασχολούνται συστηματικά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ.

Κατ' εξαίρεση μπορούν να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ οι απασχολούμενοι περιστασιακά σε εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση άλλου φορέα (π.χ. ΙΚΑ, ΝΑΤ) υπό τη ρητή όμως προϋπόθεση ότι το κύριο επάγγελμά τους από το οποίο και αντλούν το βιοπορισμό τους είναι το αγροτικό.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Ο ΟΓΑ χορηγεί συντάξεις γήρατος, αναπηρίας, εργατικού ατυχήματος, θανάτου (χηρείας, ορφανείας) και ανασφαλίστων υπερηλίκων.

Επίσης χορηγείται προσαύξηση:

* λόγω απόλυτης αναπηρίας στις συντάξεις αναπηρίας
* τυφλότητας στις συντάξεις γήρατος
* καθώς και εξωϊδρυματικό επίδομα παρα/τετραπληγίας.

Διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει ανάλογα με τις διατάξεις βάσει των οποίων χορηγείται, σε:

* Κύρια σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν.2458/1997 όπως ισχύει σήμερα και του N. 3232/2004 όπως συμπληρώθηκε με το Ν. 3518/2006.
* Πρόσθετη σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 1745/1987.
* Βασική σύνταξη, που χορηγείται κατά τις διατάξεις του Ν. 4169/1961 όπως ισχύει σήμερα και του Ν. 1287/1982.

Ακόμα ο ΟΓΑ χορηγεί συντάξεις σύμφωνα με τις διατάξεις διαδοχικής ασφάλισης.

Επίσης διάκριση της σύνταξης μπορεί να γίνει ανάλογα με τον τόπο απασχόλησης και ασφάλισης του αιτούντα σύνταξης, σε συντάξεις που χορηγούνται με βάση:

* Την εσωτερική νομοθεσία μόνον.
* Τη συνδυασμένη εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας και των Κανονισμών 1408/71 & 574/72, της ΕΟΚ.
* Τη συνδυασμένη εφαρμογή της εσωτερικής νομοθεσίας και των Διμερών Συμβάσεων Κοινωνικής Ασφάλειας που έχουν συναφθεί μεταξύ της Ελλάδας και των συμβαλλομένων κρατών.

Για τη χορήγηση των συνταξιοδοτικών παροχών από τον ΟΓΑ απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης και των προβλεπομένων δικαιολογητικών.

1-ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο, δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.

- Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών για πέντε (5) έτη περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.
Από το έτος 2004, ο χρόνος των πέντε (5) ετών προσαυξάνεται, ανά ημερολογιακό έτος, κατά ένα (1) έτος μέχρι τη συμπλήρωση τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και αντίστοιχης καταβολής εισφορών.

Στη χορηγούμενη σύνταξη του Κλάδου προστίθεται και η βασική σύνταξη μειωμένη ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης, με την προϋπόθεση ότι δεν λαμβάνουν άλλη σύνταξη από άλλη πηγή, εκτός εξαιρέσεων όπως π.χ. πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που δίνεται από το Ελληνικό δημόσιο σε κάποιες κατηγορίες αναπήρων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι :

Από 1.1.2003, οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης, οι οποίοι θα γίνονται συνταξιούχοι γήρατος με 15 έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών θα δικαιούνται και τη βασική σύνταξη γήρατος με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις, εφόσον δεν παίρνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που δίνεται από το Ελληνικό δημόσιο σε κάποιες κατηγορίες αναπήρων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ.

Ποσό Κύριας/Πρόσθετης σύνταξης

Η μηνιαία σύνταξη του Κλάδου υπολογίζεται με 2% επί του ποσού της ασφαλιστικής κατηγορίας, που έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος για κάθε έτος ασφάλισης.

Αν ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης τόσο στον Κλάδο Κύριας όσο και στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης, στο ποσό της κύριας σύνταξης προστίθεται και το ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισής του στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

Οι συνταξιούχοι του Κλάδου δικαιούνται δώρου Χριστουγέννων ίσου προς το ποσό μιας μηνιαίας σύνταξης, δώρου Πάσχα, καθώς και θερινού επιδόματος ίσων προς το ποσό μισής μηνιαίας σύνταξης, εφόσον δεν παίρνουν μεγαλύτερη σύνταξη και από άλλον φορέα κοινωνικής ασφάλισης.

Προσαυξήσεις λόγω οικογενειακών βαρών.

Το ποσό της σύνταξης προσαυξάνεται με επίδομα για τον ή τη μη συνταξιοδοτούμενη σύζυγο από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του Ο.Γ.Α ή τον ή τη μη εργαζόμενη σύζυγο σε άλλη εργασία, πλην της υπαγομένης στην ασφάλιση του Ο.Γ.Α, που ισούται με ποσοστό 10% επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας.

Προσαυξάνεται επίσης με επίδομα παιδιών, που ισούται με ποσοστό επί του ποσού της 1ης ασφαλιστικής κατηγορίας, 8% για το πρώτο παιδί, 10% για το δεύτερο παιδί, 12% για το τρίτο και άνω παιδιά, εφόσον είναι άγαμα και ανήλικα και δεν εργάζονται ή είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία και δεν παίρνουν σύνταξη από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ ή του Κλάδου. Ειδικά για παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις ή ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει συμβεί πριν από τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας.

Η προσαύξηση αυτή παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες η ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

2-ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον ΟΓΑ δικαιούται Βασική σύνταξη λόγω γήρατος, αν συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του.
- Έχει απασχοληθεί κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε αγροτικές ή άλλες εργασίες, που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, εικοσιπέντε (25) τουλάχιστον χρόνια μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας του.

Εάν έχει συμπληρώσει το 70ο έτος της ηλικίας του, δικαιούται τη βασική σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον έχει δεκαπέντε (15) τουλάχιστον χρόνια απασχόλησης σε αγροτικές εργασίες, από τα οποία τα πέντε συνεχή πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας ή πριν την υποβολή της αίτησης για συνταξιοδότηση.

- Δεν παίρνει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη και τη σύνταξη που δίνεται από το Ελληνικό δημόσιο σε κάποιες κατηγορίες αναπήρων.

Από 1-1-2003 και εφεξής δεν θα χορηγείται η Βασική σύνταξη γήρατος στα πρόσωπα που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31-12-2002 και τα οποία δεν ασφαλίστηκαν, αν και είχαν την υποχρέωση να ασφαλιστούν, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών γιατί ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ.

Προσοχή: Κατ' εξαίρεση δικαιούνται πλήρη τη βασική σύνταξη γήρατος του ΟΓΑ:

α) Από 1.1.2007 αυτοί οι οποίοι αν και συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας τους μετά την 31.12.2002 δεν εγγράφηκαν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, αλλά έχουν συμπληρώσει μέχρι την 1.1.1998, που άρχισε να λειτουργεί ο Κλάδος, 25 τουλάχιστον χρόνια απασχόλησης με αγροτικές ή άλλες εργασίες που καλύπτονται από την ασφάλιση του ΟΓΑ, μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, εφ' όσον πληρούνται και οι λοιπές για συνταξιοδότηση προϋποθέσεις.
β) Τα πρόσωπα τα οποία στο παρελθόν υπήχθησαν στην ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά έχουν αποδεδειγμένα διακόψει την άσκηση του επαγγέλματος τους πριν την 1.1.1998 και δεν ήταν δυνατό να υπαχθούν στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών ή πρόσωπα που κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλιση του ΟΓΑ, αλλά ήταν άνω των 64 ετών και δεν ασφαλίσθηκαν στον Κλάδο ή ακόμη πρόσωπα τα οποία κατά την έναρξη λειτουργίας του Κλάδου ήταν συνταξιούχοι αναπηρίας και η συνταξιοδότησή τους διακόπηκε μετά την συμπλήρωση του 64ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον συντρέχουν οι σχετικές προϋποθέσεις ανεξάρτητα από το γεγονός ότι δεν υπήχθησαν στην ασφάλιση του Κλάδου και δεν θα συνταξιοδοτηθούν από αυτόν.
γ) Τα πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει τις προϋποθέσεις για τη χορήγησή της μέχρι 31.12.2002 (π.χ. 25ετή απασχόληση σε αγροτικές εργασίες και συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας, όσον αφορά στη σύνταξη γήρατος) αλλά υποβάλλουν, για οποιοδήποτε λόγο, την αίτησή τους για συνταξιοδότηση καθυστερημένα, μετά την ανωτέρω ημερομηνία.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης, για το έτος 2010 έχει ως εξής:

- 360,00, ευρώ για συνταξιούχο χωρίς οικογενειακά βάρη,
- 363,32, ευρώ για συνταξιούχο με σύζυγο μη συνταξιούχο, κάτω των 65 ετών και
- 366,63, ευρώ για συνταξιούχο με παιδί κάτω των 18 ετών.

Για τους ασφαλισμένους, που αρχίζουν να συνταξιοδοτούνται από τον Κλάδο από το έτος 2003 και μετά το ποσό της παραπάνω σύνταξης του ΟΓΑ μειώνεται ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης σύμφωνα με το άρθρο 12, παρ. 2 του ν. 2458/1997. Για το έτος 2010 το ποσό της μηνιαίας βασικής σύνταξης του ΟΓΑ είναι μειωμένο κατά 32%.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

1. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΚΛΑΔΟΥ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1α. Σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας από κοινή νόσο, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- Έγινε ανάπηρος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση, που θα διαρκέσει τουλάχιστον ένα(1) έτος κατά ιατρική πρόβλεψη.
- Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών πέντε (5) ετών, από τα οποία δύο (2) έτη μέσα στη πενταετία που προηγείται του έτους που έγινε ανάπηρος ή έχει πραγματοποιήσει δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών, περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης.

Ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει το 26ο έτος της ηλικίας τους, δικαιούνται να συνταξιοδοτηθούν λόγω αναπηρίας, αν έχουν καταβάλει τις προβλεπόμενες εισφορές για όλο το χρονικό διάστημα από της υποχρεωτικής ή προαιρετικής υπαγωγής τους στην ασφάλιση μέχρι και του χρόνου που συνέβη η αναπηρία. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν μπορεί να είναι μικρότερο από ένα (1) έτος.

Η σύνταξη λόγω αναπηρίας απονέμεται για όσο χρόνο ορίζεται από τις αρμόδιες Υγειονομικές Επιτροπές, παρατείνεται για τον εκάστοτε οριζόμενο χρόνο ανικανότητας και μπορεί να είναι οριστική, εφόσον οι Υγειονομικές Επιτροπές γνωματεύσουν ότι η ανικανότητα είναι μόνιμη.

Ακόμη η σύνταξη λόγω αναπηρίας από τον Κλάδο καθίσταται αυτοδικαίως οριστική όταν ο συνταξιούχος :

- Έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης επτά (7) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε τρεις τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.
- Έχει συμπληρώσει το 60ο έτος της ηλικίας του και χρόνο συνταξιοδότησης πέντε (5) ετών συνεχώς, κατά τη διάρκεια των οποίων υποβλήθηκε σε δύο τουλάχιστον εξετάσεις από τις οικείες Υγειονομικές Επιτροπές.
- Έχει συμπληρώσει συνεχή 12ετή συνταξιοδότηση ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
- Έχει συμπληρώσει 20ετή διακεκομμένη συνταξιοδότηση, αλλά από τριετίας συνεχή, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 1.1.2002 οι ασφαλισμένοι του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης που μένουν ανάπηροι, δικαιούνται και τη Βασική σύνταξη αναπηρίας με τις ίδιες προϋποθέσεις, εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που δίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο σε κάποιες κατηγορίες αναπήρων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο που χορηγείται από τον Κλάδο, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης λόγω γήρατος, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

1β. Σύνταξη αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας ανεξαρτήτως χρόνου ασφάλισης αν η αναπηρία οφείλεται σε εργατικό ατύχημα ή ατύχημα κατά την απασχόληση.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας από εργατικό ατύχημα που χορηγείται από τον Κλάδο, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης γήρατος, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε είκοσι (20) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η ) ασφαλιστική κατηγορία.

1γ. Σύνταξη αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας ή απασχόλησης

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Σε περίπτωση ατυχήματος εκτός εργασίας, ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη αναπηρίας, αν έχει πραγματοποιήσει το μισό χρόνο ασφάλισης που απαιτείται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο.

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας από ατύχημα εκτός εργασίας που χορηγείται από τον Κλάδο, υπολογίζεται με τον ίδιο τρόπο που υπολογίζεται και το ποσό της σύνταξης γήρατος, δεν μπορεί όμως να είναι κατώτερο του ποσού που αντιστοιχεί σε δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης στην πρώτη (1η) ασφαλιστική κατηγορία.

2. ΒΑΣΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

(άρθρο 5 παρ.2 Ν.1287/1982 και άρθρα1 και 2 Π.Δ/τος 334/1988)

2α. Βασική σύνταξη αναπηρίας σε ασφαλισμένους.

Η βασική σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ δεν θα χορηγείται από 1.1.2003 και εφεξής στα πρόσωπα που έμειναν ανάπηροι μετά την 31-12-2002 και δεν ασφαλίστηκαν, αν και είχαν την υποχρέωση να ασφαλιστούν, στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών γιατί ασκούσαν επάγγελμα καλυπτόμενο από την ασφάλισή του.

ΚΑΤ΄ΕΞΑΙΡΕΣΗ: Δικαιούνται πλήρη τη βασική σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ τα πρόσωπα τα οποία έγιναν ανάπηρα μέχρι την 31-12-2002.

Για να χορηγηθεί η βασική σύνταξη αναπηρίας του ΟΓΑ στα πρόσωπα αυτά πρέπει να συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Eχουν γίνει ανίκανα για την άσκηση του συνήθους βιοποριστικού επαγγέλματός τους, σε ποσοστό τουλάχιστον 67%, από πάθηση ή βλάβη που κατά πρόβλεψη της Υγειονομικής Επιτροπής θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
- Η αναπηρία τους έχει επέλθει μετά τη συμπλήρωση του 21ου έτους και πριν από τη συμπλήρωση τους 65ου έτους της ηλικίας τους.
- Έχουν απασχοληθεί, κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα, σε εργασίες για τις οποίες τα πρόσωπα που τις ασκούν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, τα πέντε (5) ημερολογιακά έτη πριν από το έτος, κατά το οποίο έγιναν ανάπηροι σε ποσοστό 67%.
- Δεν λαμβάνει σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που δίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο σε κάποιες κατηγορίες αναπήρων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ.
- Η ανικανότητα δεν έχει συμβεί από πρόθεση η εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος που διέπραξαν και για το οποίο έχουν καταδικασθεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Από 1.1.2002 οι περί οριστικοποιήσεως διατάξεις της Kύριας σύνταξης ισχύουν (βλ. ανωτέρω 1,α) για όλους τους συνταξιούχους προσωρινά ανάπηρους, ανεξάρτητα από το είδος της σύνταξης που λαμβάνουν (Βασική, Βασική + Πρόσθετη ή μόνο Πρόσθετη).

Ποσό σύνταξης

Το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας, είναι ίσο προς το εκάστοτε ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος.

2β. Βασική σύνταξη αναπηρίας σε ανίκανα για εργασία παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ.

Προϋποθέσεις συνταξιοδότησης:

Τα παιδιά συνταξιούχου του ΟΓΑ, καθώς και τα παιδιά ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης έχουν δικαίωμα για σύνταξη αναπηρίας από τον Οργανισμό, εφόσον συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις:

- Eίναι από τη γέννησή τους ή έγιναν ή θα γίνουν, πριν από τη συμπλήρωση του 21ου έτους της ηλικίας τους, ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό τουλάχιστον 67% από πάθηση που θα διαρκέσει τρία (3) τουλάχιστον χρόνια.
- Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
- Δεν παίρνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που δίνεται από το Ελληνικό Δημόσιο σε κάποιες κατηγορίες αναπήρων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ.
- Δεν έχουν γίνει ανάπηρα από πρόθεση ή εξαιτίας πλημμελήματος ή κακουργήματος που διέπραξαν με πρόθεση και για το οποίο έχουν καταδικαστεί με τελεσίδικη δικαστική απόφαση.
- Δεν έχουν ασφαλιστεί σε οποιοδήποτε Ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο μετά τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.
- Ένας από τους γονείς τους ήταν, είτε συνταξιούχος του ΟΓΑ κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή κατά την ημέρα του θανάτου του, είτε ασφαλισμένος στον Οργανισμό ολόκληρη την τριετία προ του έτους υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση ή προ του θανάτου του.
- Αν πρόκειται για έγγαμο, να συντηρείται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης για συνταξιοδότηση είτε από δικά του εισοδήματα, τα οποία προέρχονται από την αγροτική Οικονομία, είτε από εισοδήματα του ή της συζύγου, που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ.

Το ποσό της βασικής σύνταξης λόγω αναπηρίας είναι ίσο προς το εκάστοτε ποσό της βασικής σύνταξης λόγω γήρατος.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ - ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

1. Προσαύξηση ποσού της Κύριας σύνταξης αναπηρίας λόγω απόλυτης αναπηρίας
2. Προσαύξηση του ποσού της Βασικής σύνταξης αναπηρίας λόγω απόλυτης αναπηρίας
3. Προσαύξηση του ποσού της σύνταξης γήρατος λόγω τυφλότητας
4. Εξωϊδρυματικό επίδομα παραπληγίας - τετραπληγίας.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Α. Προϋποθέσεις

Σύνταξη επιζώντων Κλάδου Κύριας Ασφάλισης

Τα επιζώντα μέλη οικογένειας θανόντος συνταξιούχου του Κλάδου ή ασφαλισμένου που είχε τις χρονικές προϋποθέσεις, οι οποίες απαιτούνται για τη χορήγηση από τον Κλάδο σύνταξης αναπηρίας από κοινή νόσο ή ατύχημα, δικαιούνται σύνταξη από τον Κλάδο, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Ο επιζών σύζυγος

- Δεν συνταξιοδοτείται από οποιαδήποτε πηγή, περιλαμβανομένου και του ΟΓΑ.

Τα προστατευόμενα παιδιά

- Είναι νόμιμα ή νομιμοποιηθέντα ή αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα και προκειμένου για γυναίκα τα φυσικά παιδιά της.
- Είναι άγαμα.
- Δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
Το όριο αυτό παρατείνεται μέχρι του 24ου έτους, εφόσον φοιτούν σε ανώτερες ή ανώτατες αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή του εξωτερικού .

Η παροχή αυτή, επίσης, χορηγείται ,ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, αν κατά το χρόνο του θανάτου του ασφαλισμένου ή συνταξιούχου τα τέκνα είναι ανίκανα για κάθε εργασία ,εφόσον η ανικανότητα επήλθε πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους ή κατά τη διάρκεια της φοίτησης. Ειδικά για παιδιά που πάσχουν από νευροψυχιατρικές παθήσεις η ανικανότητα για κάθε εργασία που οφείλεται στις παθήσεις αυτές, απαιτείται να έχει επέλθει πριν τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας. Οι δικαιούχοι συντάξεως επιζώντων από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης που δικαιούνται παράλληλα σύνταξη από τον ΟΓΑ λόγω γήρατος ή αναπηρίας, έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν τη μία από τις συντάξεις αυτές.

Το ποσό της σύνταξης λόγω θανάτου ορίζεται για τον επιζώντα σύζυγο σε ποσοστό 50% και για κάθε παιδί σε ποσοστό 25% του ποσού της σύνταξης που έπαιρνε ή δικαιούταν ο θανών ασφαλισμένος από τον Κλάδο, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει συνολικά το 100% της σύνταξης του θανόντος.

Το ποσό της σύνταξης των επιζώντων προσαυξάνεται κατά ποσοστό 50%, όταν βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη, περιποίηση και συμπαράσταση άλλου προσώπου (απόλυτη αναπηρία), χωρίς να μειώνεται το ποσό της σύνταξης των άλλων συνδικαιούχων μελών της οικογένειας.

Σύνταξη διαζευγμένων σε περίπτωση θανάτου του ή της πρώην συζύγου

Ο/η διαζευγμένος/η, σε περίπτωση θανάτου του/της πρώην συζύγου, δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου του/της πρώην συζύγου από τον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης εφόσον πληροί αθροιστικά τις κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Να έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας ή να είναι ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67% και άνω.
- Ο/η πρώην σύζυγος, κατά τη στιγμή του θανάτου του, να κατέβαλε διατροφή που είχε καθοριστεί είτε με δικαστική απόφαση είτε με σύμβαση μεταξύ των πρώην συζύγων.
- 15 έτη έγγαμου βίου μέχρι τη λύση του γάμου με αμετάκλητη δικαστική απόφαση.
- Το διαζύγιο να μην οφείλεται σε ισχυρό κλονισμό της εγγάμου συμβιώσεως με υπαιτιότητα του αιτούντος τη σύνταξη.
- Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα το οποίο να μην υπερβαίνει το ποσό των εκάστοτε καταβαλλόμενων από τον Ο.ΓΑ. ετήσιων συντάξεων στους ανασφάλιστους υπερήλικες.
- Να μην έχει τελεστεί άλλος γάμος.
- Εάν η διάζευξη και ο ασφαλιστικός κίνδυνος επαληθεύθηκε πριν την ισχύ των διατάξεων του νόμου αυτού, ο/η διαζευγμένος/η δικαιούται συντάξεως μόνο σε περίπτωση που η σύνταξη του/της πρώην συζύγου δεν έχει μεταβιβασθεί σε χήρο/α σύζυγο ή τέκνα του.
- Η σύνταξη αρχίζει να καταβάλλεται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα από την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης και διακόπτεται σε περίπτωση τέλεσης νέου γάμου μετά τη συνταξιοδότηση.

Το ποσό σύνταξης που δικαιούται ο/η διαζευγμένος/η καθορίζεται ως εξής:

- Σε περίπτωση θανάτου του /της πρώην συζύγου, τό ποσό σύνταξης που δικαιούται ο χήρος ή η χήρα επιμερίζεται κατά 70% στο χήρο ή χήρα και 30% στο /η διαζευγμένο /η. Εάν ο έγγαμος βίος είχε διαρκέσει 25 έτη και άνω, το ποσό της σύνταξης του /της χήρας επιμερίζεται κατά 60% στο χήρο ή χήρα και κατά 40% στο διαζευγμένο /η. Στις ανωτέρω περιπτώσεις εάν ο θανών ή η θανούσα δεν καταλείπει χήρα /ο, ο /η διαζευγμένος /η δικαιούται το αυτό ποσοστό του /της διαζευγμένου /ης ήτοι 30% ή 40% αντίστοιχα, της σύνταξης που θα εδικαιούτο ο χήρος ή η χήρα.
- Σε περίπτωση περισσότερων του ενός δικαιούχων διαζευγμένων το αναλογούν κατά τα ως άνω ποσοστά ποσό σύνταξης επιμερίζεται εξίσου μεταξύ αυτών.

Σύνταξη ορφανών παιδιών και από τους δύο γονείς που πάσχουν από βαριά αναπηρία

Παιδιά ορφανά και από τους δύο γονείς που πάσχουν από νοητική υστέρηση ή αυτισμό ή από πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή από χρόνιες ψυχικές διαταραχές που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω δικαιούνται το σύνολο του ποσού της σύνταξης που πράγματι ελάμβανε ο θανών γονέας ή προκειμένου περί ασφαλισμένου, το ποσό που εδικαιούτο να λάβει ο θανών, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εργάζονται ή δεν ασκούν κάποιο επάγγελμα ή δεν παίρνουν σύνταξη από δική τους εργασία και οι ως άνω αναπηρίες έχουν επέλθει πριν από τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας ή του 24ου σε περίπτωση σπουδών σε ανώτερες ή ανώτατες σχολές.

Αν εκτός από τα ανάπηρα παιδιά και από τους δύο γονείς υπάρχουν και υγιή ορφανά παιδιά το πλήρες ποσό της κύριας σύνταξης του θανόντα ασφαλισμένου ή συνταξιούχου κατανέμεται στα μεν υγιή παιδιά κατά το ποσοστό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 2458/1997, στα δε ανάπηρα ορφανά παιδιά προσαυξημένο κατά 20%.

Σύνταξη χήρας συνταξιούχου του ΟΓΑ

Η χήρα, της οποίας ο σύζυγος έπαιρνε τη Βασική σύνταξη του ΟΓΑ προ του θανάτου του, δικαιούται συντάξεως από τον ΟΓΑ, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας της.
- Ο γάμος είχε τελεσθεί πριν από την ημερομηνία έναρξης καταβολής της σύνταξης του θανόντος.
- Δεν παίρνει σύνταξη για οποιαδήποτε αιτία από οποιαδήποτε πηγή, εκτός των εξαιρέσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο για τη βασική σύνταξη γήρατος - αναπηρίας.

Το ποσό της παροχής αυτής είναι ίσο προς το εκάστοτε κατώτερο ποσό της βασικής σύνταξης γήρατος (για το έτος 2010 360,00 ευρώ).

Σύνταξη Ορφανείας

Τα ορφανά παιδιά ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του ΟΓΑ δικαιούνται σύνταξη, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Είναι ορφανά από πατέρα ή μητέρα.
- Είναι άγαμα.
- Δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους.
Η χορηγηθείσα ορφανική σύνταξη παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση και του εικοστού τετάρτου (24ου) έτους της ηλικίας, όταν το ορφανό παιδί, που έχει λάβει τη σύνταξη αυτή, σπουδάζει σε ανώτερο ή ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Ελλάδας ή ισότιμο του εξωτερικού.

Το ποσό της σύνταξης είναι για κάθε ορφανό παιδί ίσο με το εκάστοτε κατώτερο ποσό της Βασικής σύνταξης του ΟΓΑ (για το έτος 2010, 360,00 ευρώ). Το ποσό αυτό διπλασιάζεται σε περίπτωση θανάτου και του άλλου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του ΟΓΑ γονέα. Σε περίπτωση που ο θανών γονέας έπαιρνε σύνταξη και από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης ή ήταν ασφαλισμένος στον Κλάδο αυτό και κατά το χρόνο του θανάτου του είχε συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησής του, τα ορφανά παιδιά δικαιούνται και Πρόσθετη σύνταξη, το ποσό της οποίας επιμερίζεται αν τα παιδιά είναι περισσότερα από ένα.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΥΠΕΡΗΛΙΚΩΝ

Ο ΟΓΑ, εκτός από τις συντάξεις (γήρατος, αναπηρίας κ.λ.π) που χορηγεί στους ασφαλισμένους του, χορηγεί από ειδικό λογαριασμό, σύνταξη και στους ανασφάλιστους υπερήλικες, εφόσον συντρέχουν οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

- Είναι Έλληνες υπήκοοι ή Έλληνες το γένος.
- Μένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
- Έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους.
- Δεν λαμβάνουν οι ίδιοι, αλλά ούτε και οι σύζυγοί τους, στην περίπτωση εγγάμων, σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή, εκτός από τις παρακάτω εξαιρέσεις:
α) τα βοηθήματα ή άλλης μορφής οικονομικές ενισχύσεις που χορηγούνται σε αναξιοπαθούντα πρόσωπα από τα ειδικά προγράμματα του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποιουδήποτε άλλου φορέα (όπως π.χ. τα προγράμματα προσφύγων του ΟΗΕ).
β) τη βασική σύνταξη που παίρνει ο ένας σύζυγος, στην περίπτωση εγγάμων, από τον ΟΓΑ. Στην περίπτωση όμως αυτή οι ετήσιες συντάξεις που παίρνει ο ένας σύζυγος από τον ΟΓΑ συνυπολογίζονται στο οικογενειακό εισόδημα.
γ) τη σύνταξη ή άλλο περιοδικό βοήθημα από οποιαδήποτε πηγή που παίρνουν οι ίδιοι οι αιτούντες ή και οι σύζυγοί τους, στην περίπτωση εγγάμων, όταν είναι μικρότερη από το ποσό της βασικής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΓΑ.

Το ποσό της σύνταξης είναι ίσο με το ποσό της εκάστοτε βασικής σύνταξης του ΟΓΑ για το έτος 2010, ευρώ 360,00.

Επικουρική Σύνταξη

Σε περίπτωση που ο χρόνος που έχει διανυθεί στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης δεν θεωρηθεί για οποιοδήποτε λόγο (είτε επειδή ο ασφαλισμένος δεν υποβάλει σχετική αίτηση είτε επειδή δεν ασφαλίστηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης) διαδραμών στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών και δεν έχει χρησιμοποιηθεί για χορήγηση συνταξιοδοτικής παροχής τότε είναι δυνατό, να χορηγηθεί επικουρική σύνταξη από τον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης.

ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

Περίθαλψη από τον ΟΓΑ δικαιούνται όλοι οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του.

Ι) Άμεσα ασφαλισμένοι είναι:

1. Οι συνταξιούχοι του ΟΓΑ κάθε κατηγορίας (Αναπηρίας, Γήρατος, Χηρείας, Ορφανείας, Υπερηλίκων).
2. Οι ασφαλισμένοι στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών οι οποίοι είναι ασφαλιστικά ενήμεροι, δηλαδή έχουν εξοφλήσει τις ληξιπρόθεσμες εισφορές τους ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους με δόσεις και τηρούν τους όρους της ρύθμισης.


ΙΙ) Έμμεσα Ασφαλισμένοι είναι:

1. Οι σύζυγοι των άμεσα ασφαλισμένων, εφόσον δεν υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα και συντηρούνται απ' αυτούς.
2. Τα παιδιά τους ηλικίας κάτω των 18 ετών.
3. Τα παιδιά άνω των 18 ετών και μέχρι τη συμπλήρωση του 24ου έτους, εφόσον είναι άνεργα και άγαμα.
4. Τα παιδιά, φοιτητές ή σπουδαστές, μέχρι και δύο χρόνια μετά τη λήξη των σπουδών τους, όχι όμως πέραν του 26ου έτους της ηλικίας τους και εφόσον είναι άγαμα και άνεργα.
5. Τα ανίκανα για οποιαδήποτε εργασία παιδιά, ανεξάρτητα από ηλικία, που συγκατοικούν και συντηρούνται από ασφαλισμένο ή συνταξιούχο του ΟΓΑ γονέα.
6. Τα ανήλικα ορφανά και από τους δύο γονείς παιδιά τα οποία συνοικούν και συντηρούνται από συγγενείς τους- ανεξαρτήτως βαθμού συγγενείας-οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι ή συνταξιούχοι του ΟΓΑ.

Όσα από τα ανωτέρω πρόσωπα υπάγονται για περίθαλψη στην υποχρεωτική ασφάλιση άλλου ασφαλιστικού φορέα δεν δικαιούνται τις παροχές περίθαλψης του ΟΓΑ.

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ

Ο Ο.Γ.Α. χορηγεί τα παρακάτω επιδόματα:

►Εφάπαξ παροχή 2000 €

Χορηγείται στην μητέρα που αποκτά από 01-01-2006 και μετά, τρίτο παιδί ή παιδί πέραν του τρίτου (τέταρτο, πέμπτο κλπ) και για κάθε ένα από τα παιδιά αυτά.

Σε περίπτωση που η μητέρα αποβιώσει ή είναι υπαίτια για εγκατάλειψη των παιδιών της ή διακόψει οριστικά την συγκατοίκησή της με αυτά, η παροχή καταβάλλεται στο πρόσωπο που έχει την ευθύνη διατροφής των παιδιών.

► Επίδομα τρίτου παιδιού

Χορηγείται στην μητέρα που έχει ή αποκτά τρίτο παιδί.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση

- Η μητέρα και το επιδοτούμενο παιδί πρέπει να μένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα. Στον πατέρα χορηγείται το επίδομα αυτό μόνον, όταν η σύζυγος του με την οποία απέκτησε τα τρία παιδιά απεβίωσε ή έχει εγκαταλείψει αυτόν και τα παιδιά.

Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από τη 1η του μήνα του επόμενου εκείνου της γέννησης του τρίτου παιδιού ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:

α) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου που το παιδί συμπληρώνει το έκτο (6) έτος της ηλικίας του.
β) Από την 1η του μήνα του επόμενου εκείνου θανάτου ή της κήρυξης σε αφάνεια του επιδοτούμενου παιδιού.

►Πολυτεκνικό επίδομα

- Στην μητέρα με τέσσερα παιδιά
- Στον γονέα χωρίς σύζυγο (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά και εφόσον έχει την γονική μέριμνα και επιμέλεια αυτών και είναι ο μόνος υπόχρεος αυτών προς διατροφή.
- Στον ανάπηρο γονέα (μητέρα-πατέρα) με τρία παιδιά με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω ισοβίως.
- Στον πατέρα με τέσσερα παιδιά από διαφορετικούς γάμους εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά.
- Στα απορφανισθέντα παιδιά και από τους δύο γονείς εφόσον είναι τουλάχιστον δύο.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση πολυτεκνικού επιδόματος

- Να υπάρχει ένα τουλάχιστον άγαμο παιδί ηλικίας μέχρι και 23 ετών.
- Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Το επίδομα καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που ο γονέας θα αποκτήσει την ιδιότητα του πολυτέκνου ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το πολυτεκνικό επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η καταβολή του ανωτέρου επιδόματος διακόπτεται:

Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
Από την 1η του επομένου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.

►Πολυτεκνικό επίδομα στις τρίτεκνες οικογένειες

Χορηγείται:
- Στη μητέρα που έχει ή αποκτά τρία ζώντα τέκνα για κάθε άγαμο παιδί κάτω των 23 ετών.
- Στον πατέρα που έχει τρία ζώντα τέκνα από διαφορετικούς γάμους ή και νομίμως αναγνωρισθέντα ή υιοθετηθέντα, εφόσον έχει την αποκλειστική ευθύνη διατροφής τους και η μητέρα δεν επιδοτείται για τα παιδιά αυτά - Οι δικαιούχοι και τα επιδοτούμενα παιδιά να διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα. Έναρξη καταβολής του επιδόματος: Το επίδομα καταβάλλεται στη μητέρα από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου που γεννιέται το τρίτο παιδί, ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως το επίδομα καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
Το επίδομα καταβάλλεται από 01-01-2008, εφόσον η αίτηση υποβληθεί έγκαιρα, στις μητέρες ή στους πατέρες που την 01-01-2008 είχαν τρία ζώντα τέκνα εκ των οποίων τουλάχιστο το ένα είναι άγαμο και κάτω των 23 ετών.

Η καταβολή του ανωτέρω επιδόματος διακόπτεται:

Από την 1η Ιανουαρίου του έτους του επόμενου εκείνου που το τελευταίο άγαμο παιδί συμπληρώνει το 23ο έτος της ηλικίας του.
Από την 1η του επόμενου μήνα εκείνου του γάμου ή του θανάτου του τελευταίου άγαμου παιδιού.

►Ισόβια σύνταξη

Ισόβια σύνταξη χορηγείται στη μητέρα
- Η οποία δεν δικαιούται πλέον το πολυτεκνικό επίδομα, επειδή και το τελευταίο άγαμο παιδί της συμπλήρωσε το 23ο έτος της ηλικίας του ή παντρεύτηκε.
- Η οποία χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη, αλλά δεν έχει τις προϋποθέσεις να της χορηγηθεί το πολυτεκνικό επίδομα.
- Η οποία είχε ή έχει τέσσερα (4) παιδιά εν ζωή αλλά δεν χαρακτηρίστηκε πολύτεκνη.

Προϋποθέσεις για τη χορήγηση της ισόβιας σύνταξης: Η δικαιούχος να διαμένει μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

Η ισόβια σύνταξη καταβάλλεται στην μητέρα από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους εκείνου που διακόπτεται η καταβολή του πολυτεκνικού επιδόματος, ή εφόσον η αίτηση δεν υποβληθεί εγκαίρως, η σύνταξη καταβάλλεται αναδρομικά έξι μήνες από την υποβολή της σχετικής αίτησης.

Η καταβολή της ισόβιας σύνταξης διακόπτεται:από την 1η του επόμενου μήνα που θα εγκατασταθεί μόνιμα σ΄ άλλη χώρα.

Παρατηρήσεις

1.Τα ανωτέρω επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται στο δικαιούχο ανεξάρτητα από κάθε άλλο επίδομα, μισθό, σύνταξη, αμοιβή, αποζημίωση ή επάγγελμα.
2.Τα επιδόματα και η ισόβια σύνταξη καταβάλλονται ανά δίμηνο.

Τα ποσά αυτά αυξάνονται κατ'έτος, σύμφωνα με το δείκτη τιμών καταναλωτή και σήμερα έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

- Επίδομα τρίτου παιδιού 174,28 € μηνιαίως
- Πολυτεκνικό επίδομα 43,55 € μηνιαίως για κάθε παιδί
- Πολυτεκνικό επίδομα για ένα ή δύο παιδιά και πολυτεκνικό επίδομα στην τρίτεκνη οικογένεια για ένα ή δύο παιδιά 100,24 € μηνιαίως
- Ισόβια σύνταξη 100,24 € μηνιαίως

Από 01-01-2007 δεν παρακρατείται φόρος.

Δικαιούχοι είναι:

α) Έλληνες πολίτες
β) Ομογενείς αλλοδαπής υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και διαθέτουν Δελτίο Ομογενούς.
γ) Πολίτες Κρατών - Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
δ) Πολίτες χωρών που ανήκουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (Νορβηγία, Λιχτενστάϊν και Ισλανδία) και Ελβετοί πολίτες.
ε) Αναγνωρισμένοι πρόσφυγες
στ) Ανιθαγενείς που διέπονται από Διεθνείς Συμβάσεις
ζ) Δικαιούχοι του ανθρωπιστικού καθεστώτος παραμονής στην Ελλάδα
η) Πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στην Ελλάδα και είναι γονείς τέκνων ελληνικής υπηκοότητας.

Στις περιπτώσεις ε, στ και ζ, για τη χορήγηση της εφάπαξ παροχής στη μητέρα, πρέπει, κατά την απόκτηση του τέκνου, να εξακολουθεί να υπάρχει στο πρόσωπό της μια από τις ανωτέρω ιδιότητες (προσφυγική ή άλλη). Σε κάθε περίπτωση οι δικαιούχοι πρέπει να διαμένουν μόνιμα και νόμιμα στην Ελλάδα.

            

Δικαιώματα Εργαζομένων
Δικαιώματα Νέων
Δικαιώματα Συνταξιούχων
Θεματικές πληροφορίες