Δικαιούμαι σύνταξη;
Αν ναι, πόση;
Μηχανισμός του ΙΚΑ
δίνει την απάντηση
Πατείστε εδώ!
ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Το ΙΚΑ είναι ο μεγαλύτερος ελληνικός οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης. Παρέχει ιατρικές υπηρεσίες σε περίπου 5,5 εκατομμύρια άτομα (ασφαλισμένοι και συντηρούμενα άτομα) και χορηγεί συντάξεις σε 830 χιλιάδες συνταξιούχους.
Το ΙΚΑ καλύπτει άτομα που παρέχουν εξαρτημένη εργασία και άτομα που εργάζονται με συμβάσεις και δεν είναι ασφαλισμένοι από άλλο Φορέα κύριας ασφάλισης.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ


Η ασφάλιση στο ΙΚΑ είναι υποχρεωτική από την πρώτη ημέρα εργασίας. Ο ασφαλισμένος έχει συμφέρον να ελέγχει αν ο εργοδότης του τον ασφαλίζει κανονικά για όλες τις ημέρες εργασίας και για όλο τον μισθό του. Αν διαπιστώσει πως τα ένσημα που του κολλάει δεν ειναι κανονικά, οφείλει να ειδοποιήσει το ΙΚΑ αμέσως ή μέσα σε έξι μήνες από την ημέρα που σταματήσει από την εργασία

Η κανονική ασφάλιση δίνει στον εργαζόμενο δικαίωμα σε διάφορες παροχές τόσο του ΙΚΑ όσο και άλλων οργανισμών, όπως : ΟΑΕΔ, Εργατική Εστία, Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας. Όσο μεγαλύτερος είναι ο μισθός και όσο περισσότερες οι ημέρες ασφάλισης τόσο περισσότερες και μεγαλύτερες είναι οι δικαιούμενες παροχές.

Ο εργαζόμενος που εργάζεται στο σπίτι του εργοδότη (οικιακοί βοηθοί, κηπουροί κλπ.) οφείλει να ειδοποιήσει γραπτά το ΙΚΑ για να ασφαλιστεί κανονικά.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Ο ασφαλισμένος που σταματά απ’ την εργασία του μπορεί να ζητήσει να ασφαλιστεί προαιρετικά για σύνταξη, ασθένεια ή ΕΤΑΜ ή και για τα τρία, αν πληρεί τα εξής κριτήρια :

1- Δεν εργάζεται σε εργασία που είναι υποχρεωτικά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ ή σε άλλο ασφαλιστικό ταμείο.

2- Δεν έχει αναπηρία μεγαλύτερη από 67%, σύμφωνα με τα κριτήρια της κοινωνικής ασφάλισης.

3- Έχει 500 ημέρες ασφάλισης, μέσα στα 5 τελευταία χρόνια που προηγούνται της ημέρας που σταμάτησε η ασφάλισή του στο ΙΚΑ.

Η αίτηση για προαιρετική ασφάλιση πρέπει να γίνει μέσα στους 12 μήνες απ’ τη μέρα που σταμάτησε η ασφάλισή του . Εάν έχει συμπληρώσει 3.000 ημέρες ασφάλισης, η αίτηση αυτή μπορεί να γίνει οποτεδήποτε. Για την συμπλήρωση των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης συνυπολογίζονται και ημέρες ασφάλισης σε άλλα ταμεία, με την προϋπόθεση ότι το τελευταίο ταμείο είναι το ΙΚΑ.

Δεν έχουν δικαίωμα προαιρετικής ασφάλισης εργαζόμενοι σε βαριά και ανθυγειινά επαγγέλματα. Επί πλέον, οι ημέρες προαιρετικής ασφάλισης δεν υπολογίζονται για την συμπλήρωση των 35 απαιτούμενων χρόνων για παροχή σύνταξης.


ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Μπορούν να ασφαλιστούν προαιρετικά άτομα που έχουν την ελληνική ιθαγένεια. Ο ασφαλισμένος πληρώνει το σύνολο των εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη, που αντιστοιχούν στις συντάξεις του ΙΚΑ για τις κατηγορίες ασφάλισεις που προβλέπει ο νόμος. Στη διάρκεια της μόνιμης ή προσωρινής διαμονής τους στην Ελλάδα μπορούν να ασφαλιστούν και για ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.


ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σύμφωνα με διάφορες νομικές διατάξεις, είναι δυνατό να αναγνωριστούν σαν περίοδοι ασφάλισης στο ΙΚΑ η στρατιωτική θητεία κλπ.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ)

Η Συμπληρωματική ασφάλιση (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) δημιουργήθηκε με σκοπό να αυξηθεί η βασική σύνταξη του άμεσα ασφαλισμένου για την ίδια εργασία.

Η συμπληρωματική ασφάλιση καλύπτει τους άμεσα ασφαλισμένους του ΙΚΑ που δεν καλύπτονται από κανένα άλλο κλάδο συμπληρωματικής ασφάλισης.

ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΤΑΜΕΙΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΣΤΟ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ


Τα διάφορα Ταμεία Συμπληρωματικής Ασφάλισης, που δεν είναι σε θέση να εξασφαλίσουν στους ασφαλισμένους τους την βασική ασφάλιση που παρέχει το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αν η αναλογία συνταξιούχοι / ασφαλισμένοι είναι μικρότερη του 1:2 και αν η οικονομική τους κατάσταση δεν επιτρέπει την συνέχιση της λειτουργίας τους, μπορούν, σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, να συγχωνευτούν στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Με τον τρόπο αυτό το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ εγγυάται όλα τα δικαιώματα των ασφαλισμένων των ταμείων αυτών.


ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Το ΙΚΑ είναι οργανισμός κοινωνικής ασφάλισης. Εισπράττει εισφορές απ’τον εργαζόμενο και τον εργοδότη. Το ποσό της εισφοράς είναι ένα ποσοστό του μεικτού μισθού του εργαζόμενου. Ο εργοδότης κρατά αυτή την εισφορά από τον μισθό και οφείλει, μαζύ με τη δική του εισφορά, να την στείλει στο ΙΚΑ, μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία.

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1/1/94 (Οδηγία IKA 75/95)

Κλάδος Ασφάλισης Εισφορά εργαζόμενου Εισφορά εργοδότη Σύνολο
Παροχές σε είδος και σε χρήμα 2.55 5.10 7.65
Σύνταξη

6.67

13.33

20

Βαρέα και ανθυγειινά

2.20

1.40

3.60

Κίνδυνοι εργασίας - 1 1

Σύνολο

11.42

20.83

32.25

IKA - TEAM 3 3

6

Σύνολο

14.42

23.83

38.25


ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΠΟΥ ΕΙΣΠΡΑΤΕΙ ΤΟ ΙΚΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ
(από την 1/1/1994)


Οργανισμός Κλάδος Εισφορά εργαζόμενου Εισφορά εργοδότη Σύνολο
Ανεργία 1,33 2,67 4
ΟΑΕΔ Στρατιωτική θητεία --- 1 1
Οικογενειακά επιδόματα 1 1 2
Επαγγελματική κατάρτιση --- 0,45 0,45
Πτώχευση --- 0,15 0,15
ΕΚΛΑ 0,10 0,26 0,36
Οργανισμός Εργατ. Κατοικίας 1 0,75 1,75
Εργατική Εστία 0,25 0,25 0,50
Σύνολο 3,68 6,53 10,21


ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Είναι ένας λογαριασμός που, από το 1991, καλύπτει την σύνταξη των ατόμων που, για διάφορους λόγους, δεν είναι ασφαλισμένοι. Μπορούν ν’ασφαλιστούν σε αυτόν άνδρες ηλικίας 16-63 χρόνων και γυναίκες ηλικίας 16-56 χρόνων.


ΠΑΡΟΧΕΣ

Σκοπός της Κοινωνικής Ασφάλισης είναι η προστασία των ασφαλισμένων με διάφορες παροχές. Το ΙΚΑ καλύπτει τους ασφαλισμένους του με παροχές σε είδος και με συντάξεις.

Δικαιούνται παροχές σε είδος οι άμεσα ασφαλισμένοι και τα μέλη της οικογένειάς τους, με την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει 50 ημέρες ασφάλισης την προηγούμενη χρονιά ή στην περίοδο των 15 τελευταίων μηνών, απ’ τους οποίους οι τρεις τελευταίοι δεν υπολογίζονται.

Άλλοι δικαιούχοι είναι οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας και τα μέλη της οικογένειάς τους καθώς και οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου.

Δικαιούνται συντάξεις οι άμεσα ασφαλισμένοι (εργαζόμενοι) όταν ικανοποιούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.


ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καλύπτονται :

1. Η ιατρική εξέταση από γιατρό του ΙΚΑ, από οικογενειακό γιατρό, από γιατρό αγροτικής περιοχής κι’ από γιατρό σε ιδιωτικό γραφείο, αν έχει σύμβαση με το ΙΚΑ.

2. Γενικές ή ειδικές αναλύσεις στα εργαστήρια του ΙΚΑ και σε συμβεβλημένα εργαστήρια.

3. Τα έξοδα –σύμφωνα με τις τιμές που προσδιορίζει η Πολιτεία- ιατρικής αμοιβής για επείγουσα ιατρική εξέταση και για φάρμακα που χορηγούνται σε περίπτωση ανάγκης. Τα έξοδα αυτά πληρώνονται με την υποβολή των δικαιολογητικών μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες.


ΦΑΡΜΑΚΑ

Οι συνταγές φαρμάκων δίνονται από τους γιατρούς του ΙΚΑ για την αποκατάσταση της υγείας των ασφαλισμένων. Ο ασφαλισμένος πρέπει ν’ακολουθήσει τις οδηγίες του γιατρού.

Η συνταγή πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε 5 ημέρες, διαφορετικά είναι άκυρη.

Οι ασφαλισμένοι, με ελάχιστες εξαιρέσεις, πληρώνουν συμμετοχή 25%.

Από την 1-1-1999, ασφαλισμένοι που δικαιούνται το επίδομα του ΕΚΑΣ, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους πληρώνουν για τα φάρμακα μειωμένη συμμετοχή 10%. Φάρμακα παρέχονται δωρεάν σε ορισμένες περιπτώσεις ειδικής διατροφής.


ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΝΟΣΗΛΕΙΑ

Το ΙΚΑ καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας του άμεσα ασφαλισμένου και των μελών της οικογενείας του :

1- Στα νοσοκομεία του ΙΚΑ, στα δημόσια νοσοκοκομεία. Επίσης σε ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με το ΙΚΑ και σε κλινικές για χρόνιες ασθένειες και για ανάπηρα παιδιά.

2- Στο εξωτερικό, για περιπτώσεις ασθένειας που η διάγνωση και η αγωγή δεν μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα λόγω έλλειψης των αναγκαίων επιστημονικών οργάνων ή ειδικών γιατρών

3- Σε κλινική που δεν έχει σύμβαση με το ΙΚΑ, σε επείγουσες περιπτώσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση η εισαγωγή του ασθενούς πρέπει να γνωστοποιηθεί στο ΙΚΑ, για να κρίνει αν αυτό είναι επείγον και αναγκαίο.

Το ΙΚΑ εκτός από τις συμβάσεις που έχει με δημόσια νοσοκομεία, έχει επίσης σύμβαση με ιδιωτικά καρδιοχειρουργικά κέντρα, για εγχειρήσεις ανοικτής καρδιάς.

Τα δικαιολογητικά για επιστροφή εξόδων νοσηλείας πρέπει να κατατεθούν το αργότερο έξι μήνες από την εισαγωγή στο νοσοκομείο.


ΟΔΟΝΤΟΪΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Καλύπτονται όλες οι οδοντοϊατρικές υπηρεσίες, συγκεκριμένα :

- Προληπτικές υπηρεσίες

- Οδοντοστοιχείες

- Ειδικές υπηρεσίες (ορθοδοντικές, στοματολογικές, και άλλες από ειδικά κέντρα του ΙΚΑ).

Οι υπηρεσίες προσφέρονται σε οδοντοϊατρικά γραφεία του ΙΚΑ και, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχουν τέτοια σε μια περιοχή, σε ιδιώτες οδοντίατρους που είναι συμβεβλημένοι με το ΙΚΑ.


ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το ΙΚΑ καλύπτει τα έξοδα για μέσα που είναι αναγκαία για διάφορες κατηγορίες ατόμων με ειδικές ανάγκες, π.χ. βηματοδότες, ακουστικά, γιαλιά, καροτσάκια για ανάπηρους κλπ. Για τις υπηρεσίες αυτές χρειάζεται γνωμάτευση ειδικού γιατρού και έγκριση από γιατρό του ΙΚΑ.

Άλλες ειδικές υπηρεσίες που καλύπτονται είναι τα ιαματικά λουτρά και ο θεραπευτικός τουρισμός για άτομα με χαμηλά εισοδήματα. Το ΙΚΑ καλύπτει ακόμη έξοδο μετακίνησης και διαμονής του ασθενούς και του ατόμου που τον συνοδεύει, σε περιπτώσεις που χρειαστεί μετακίνησή του για την είσοδό του σε νοσοκομείο κλπ.


ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ

Το ΙΚΑ, έχει επίσης οργανώσει υπηρεσίες στον τομέα της πρόληψης με τη δημιουργία κέντρων σε τομείς όπως : Υγειινή στο χώρο εργασίας, αιμοδοσία, οικογενειακός προγραμματισμός, ιατρική και κοινωνική πρστασία της μητέρας και του παιδιού, πρόληψη καρκίνου κλπ.

Επί πλέον, το ΙΚΑ πραγματοποιεί προληπτικές εξετάσεις νέων εργαζομένων καθώς επίσης και εμβολιασμούς, σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά προγράμματα εμβολιασμού. Επίσης εφαρμόζει τα προγράμματα προληπτικών οδοντιατρικών υπηρεσιών για παιδιά σχολικής ηλικίας.ΒΟΗΘΗΜΑ ΤΟΚΕΤΟΥ

Είναι ένα εφ’άπαξ ποσό που δίνεται μετά από κανονικό ή πρόωρο τοκετό ή ακόμη αν το παιδί γεννηθεί νεκρό, μετά από κύηση 6 μηνών.

Το βοήθημα αυτό δίνεται σε γυναίκες άμεσα ασφαλισμένες, καθώς και σ’αυτές που παίρνουν μια σύνταξη καθώς και στις συζύγους των άμεσα ασφαλισμένων ή συνταξιούχων, στο βαθμό που θεωρούνται μέλη της οικογένειάς τους και δικαιούνται τις παροχές του ΙΚΑ.


ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ

Το επίδομα αυτό χορηγείται για 56 ημέρες πριν και 63 μετά την εγκυμοσύνη, με την προϋπόθεση ότι η ασφαλισμένη έχει 200 ημέρες ασφάλισης, μέσα στα δυο χρόνια που προηγούνται της προβλεπόμενης ή πραγματικής ημερομηνίας του τοκετού και ότι δεν εργάζεται στη διάρκεια της περιόδου της επιδότησης.


ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ - ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Το επίδομα ασθενείας χορηγείται σε άμεσα ασφαλισμένους και σε συνταξιούχους εργάτες, μετά από γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής του ΙΚΑ, που θα κρίνει ότι το άτομο αυτό είναι προσωρινά ανίκανο για εργασία.

Ο ασθενής δικαιούται το επίδομε μέχρι :

1- 6 μήνες, αν έχει 100 ημέρες ασφάλισης μέσα στον τελευταίο χρόνο πριν την ασθένεια, ή μέσα στους δεκαπέντε μήνες, απ’τις οποίεςς οι τρες τελευταίοι δεν υπολογίζονται. Για τους οικοδόμους αρκούν 80 ημέρες ασφάλισης στον τελευταίο χρόνο, με την προϋπόθεση ότι συνολικά έχει συμπληρώσει 200.

2- Ένα χρόνο, αν έχει συμπληρώσει 300 ημέρες ασφάλισης στα τελευταία δυο χρόνια ή στους τελευταίους 30 μήνες απ’τους οποίους οι τρεις τελευταίοι δεν υπολογίζονται.

3- Δυο χρόνια, αν έχει συμπληρώσει :

α) 1.500 ημέρες ασφάλισης, απ’ τις οποίες 600 τα τελευταία πέντε χρόνια πριν την ασθένεια.

β) 4.050 ημέρες ασφάλισης, που απ’το 1992 αυξάνονται κατά 150 κάθε χρόνο, μέχρι 4.500.

γ) 300 ημέρες ασφάλισης μέχρι το 21ο έτος της ηλικίας, αριθμός που αυξάνεται κατά 120 ημέρες κάθε χρόνο, μέχρι το 54ο έτος της ηλικίας του ή μέχρι να συμπληρώσει 4.200 ημέρες ασφάλισης. Οι 300 ημέρες ασφάλισης πρέπει νά είναι μέσα στα τελευταία πέντε χρόνια, πριν την ασθένεια.

Εάν η ανικανότητα για εργασία οφείλεται σε επαγγελματική ασθένεια ή εργατικό ατύχημα, καλύπτεται από την πρώτη ημέρα εργασίας.

Εάν η ανικανότητα οφείλεται σε ατύχημα εκτός εργασίας, αρκούν οι μισές ημέρες ασφάλισης από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η ειδοποίηση για το ατύχημα πρέπει να γίνει μέσα σε πέντε εργάσιμες ημέρες από τη μέρα που έγινε.


ΕΞΟΔΑ ΚΗΔΕΙΑΣ

Τα έξοδα κηδείας καλύπτονται από το ΙΚΑ σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου. Ο άμεσα ασφαλισμένος θα έπρεπε να έχει συμπληρώσει 100 ημέρες ασφάλισης στο χρόνο πριν το θάνατό του.

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

Οι βασικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης είναι:


ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ

1- Συνηθισμένες περιπτώσεις :
Ημέρες ασφάλισης
Ηλικία άνδρες Ηλικία γυναίκες
4.500 65 60
10.000 62 57
10.500 35 χρόνια ασφάλισης 58 58

Σημειώσεις :

* Για τους ασφαλισμένους που, στις 31-12-91, είχαν συμπληρώσει το 63ο έτος για τους άνδρες και το 58ο έτος για τις γυναίκες, αρκούν 4050 ημέρες ασφάλισης. Υπολογίζονται και οι περίοδοι ασφάλισης σε άλλα ταμεία.

* Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ταμείο, εκτός του ΟΓΑ.

2- Εργαζόμενοι σε βαρέα και ανθυγειινά

Προϋποθέσεις :

Ηλικία : 60 χρόνων για άνδρες και 55 για γυναίκες.

* 4500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 3.600 σε βαρέα και ανθυγειινά και απ’τις οποίες 100 στα δέκα χρόνια που προηγούντα της αίτησης συνταξιοδότησης ή της προβλεπόμενης ηλικίας.

* Οι ασφαλισμένοι δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ταμείο, εκτός του ΟΓΑ.

3- Μητέρες ανηλίκων παιδιών

Προϋποθέσεις :

Ηλικία : 55 χρόνων

5.500 ημέρες ασφάλισης

* Οι ασφαλισμένες δεν πρέπει να παίρνουν σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ταμείο, εκτός του ΟΓΑ.

4- Εργάτες οικοδομής

Προϋποθέσεις :

Ηλικία : 58 χρόνων για άνδρες, 53 για γυναίκες

α) 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες 3.600 στην οικοδομή και απ’τις οποίες 1000 στα δέκα χρόνια που προηγούντα της αίτησης συνταξιοδότησης ή της προβλεπόμενης ηλικίας.

β) 4.500 ημέρες ασφάλισης, όλες στην οικοδομή, απ’ τις οποίες 500 στα δέκα χρόνια που προηγούντα της αίτησης συνταξιοδότησης ή της προβλεπόμενης ηλικίας.

* Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να παίρνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ταμείο, εκτός του ΟΓΑ.

5- Ειδικές κατηγορίες εργαζομένων

Ειδικά κριτήρια προβλέπονται για ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων (παραπληγικοί κλπ)


ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Α) Συνηθισμένες περιπτώσεις

Ημέρες ασφάλισης Ηλικία άνδρες Ηλικία γυναίκες
4.500 60 55
10.000 60 55
5.500 (μητέρες ανηλίκων) 50

Κοινή προϋπόθεση για άνδρες και γυναίκες (εκτός από μητέρες ανηλίκων) είναι να έχουν συμπληρώσει 100 ημέρες ασφάλισης για κάθε ένα από τα τελευταία 5 χρόνια πριν την αίτηση συνταξιοδότησης ή την προβλεπόμενη ηλικία.

Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να παίρνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ταμείο, εκτός του ΟΓΑ.

Η μείωση είναι 1/200 για κάθε μήνα που λείπει πριν την συμπλήρωση της ηλικίας που προβλέπεται για πλήρη σύνταξη.

Β) 35ετία -Προϋποθέσεις (άρθρο. 32 - Νόμος 2874/2000)

Ηλικία: 53 για άνδρες και γυναίκες.

Ημέρες ασφάλισης: 10,500, απ’τις οποίες 7,500 σε βαρέα και ανθυγειινά. Ενημέρωση από 29.12.00


ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ (35ΕΤΙΑ)

Άνδρες Γυναίκες Ημέρες ασφάλισης
58 58 10.500
55 55 10.500 απ'τα οποία
7.500 βαρέα-ανθυγειινά

Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να παίρνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ταμείο, εκτός του ΟΓΑ.


ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Προϋποθέσεις :

Ο ασφαλισμένος δεν πρέπει να παίρνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο ταμείο, εκτός του ΟΓΑ.

Να κριθεί ανάπηρος από την αρμόδια επιτροπή του ΙΚΑ, σε ποσοστό τουλάχιστο 50%.

Ημέρες ασφάλισης :

Για αναπηρία από κοινή ασθένεια :

α) 4500 ημέρες ασφάλισης, ou 10000 ημέρες ασφάλισης, ή

β) 300 ημέρες ασφάλισης και να μη έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Μετά το 21ο έτος της ηλικίας του ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά 120 ημέρες κάθε χρόνο μέχρι να συμπληρώσει 4.200 ημέρες ασφάλισης. 300 από αυτές πρέπει να είναι μέσα στα τελευταία 5 χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας που συνέβη η αναπηρία, ή

γ) 1.500 ημέρες ασφάλισης, απ’τις οποίες τουλάχιστο 600 τα τελευταία 5 χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας που συνέβη η αναπηρία.

Για αναπηρία που προκλήθηκε από ατύχημα εκτός εργασίας, αρκούν οι μισές ημέρες ασφάλισης από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Για αναπηρία που προκλήθηκε από επαγγελματική ασθένεια ή εργατικό ατύχημα : Από την πρώτη ημέρα ασφάλιης στο ΙΚΑ.

Αναπηρία Ποσοστό αναπηρίας Ποσοστό σύνταξης Παρατηρήσεις
Σοβαρή 80% και άνω Πλήρης
Κοινή

67-79%

3/4 της σύνταξης

Αν έχει 6.000 μέρες ασφάλισης
ή αν υπάρχει ψυχιατρική αναπηρία, πλήρης σύνταξη

Μερική

50-66,9%

1/2 της σύνταξης

αν υπάρχει ψυχιατρική αναπηρία,
τα 3/4 της σύνταξης

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΠΙΖΩΝΤΟΣ

Σε περίπτωση θανάτου του ασφαλισμένου ή του συνταξιούχου, έχουν δικαίωμα σύνταξη επιζώντος :

1- ο / η επιζών σύζυγος.

2- τα παιδιά, εάν είναι ανύπαντρα, δεν εργάζονται, δεν παίρνουν σύνταξη και δεν έχουν συμπληρώσε το 18ο έτος της ηλικίας ή το 24ο , αν φοιτούν στο πανεπιστήμιο, ή είναι ορφανά και απ’τους δυο γονείς

3- παιδιά ανάπηρα και ανίκανα για εργασία, αν η αναπηρία τους άρχισε πριν το 18ο έτος της ηλικίας τους.

4- εγγόνια, ορφανά απ’τους δυο γονείς, που συντηρούνταν απ’ τον ασφαλισμένο που πέθανε.

5- γονείς, αν συντηρούνταν απ’τον ασφαλισμένο που πέθανε.

Για άτομα που ασφαλίστηκαν μετά την 1-1-93, μόνο ο/η σύζυγος και τα παιδιά έχουν δικαίωμα σύνταξης επιζώντος.

Χορήγηση της σύνταξης επιζώντος

Η σύνταξη επιζώντος χορηγείται στα άτομα που αναφέρθηκαν παραπάνω, με την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος είχε :

1- 4.500 ημέρες ασφάλισης, ή

2- 300 ημέρες ασφάλισης και δεν είχε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας. Μετά το 21ο έτος ο αριθμός αυτός αυξάνεται κατά 120 ημέρες κάθε χρόνο μέχρι τις 4.200 ημέρες ασφάλισης ή

3- 1.500 ημέρες ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περίπτωση 2, ο ασφαλισμένος έπρεπε να είχε τουλάχιστο 300 ημέρες ασφάλισης στα τελευταία 5 χρόνια πριν το θάνατό του.

Αν ο θάνατος προκλήθηκε από επαγγελματική ασθένεια ή εργατικό ατύχημα, τα μέλη της οικογένειας δικαιούνται σύνταξη επιζώντος. Αρκεί μια ημέρα ασφάλιης στο ΙΚΑ.

Αν ο θάνατος προκλήθηκε από ατύχημα εκτός εργασίας, τα μέλη της οικογένειας δικαιούνται σύνταξη επιζώντος. Στην περίπτωση αυτή αρκούν οι μισές ημέρες ασφάλισης από αυτές που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Μεταφορά της σύνταξης

Σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου (γήρατος ή αναπηρίας) η σύνταξη μεταφέρεται στα μέλη της οικογένειάς του που την δικαιούνται χωρίς νέο έλεγχο των ημερών ασφάλισης.

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ (Έχει μπει σε ισχύ ο νόμος 1902/90, άρθρα 14 και 15)


ΕΠΙΔΟΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΗΣ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ (ΕΚΑΣ)

Είναι ένα μικρό συμπλήρωμα της σύνταξης που χορηγείται σε χαμηλοσυνταξιούχους με βάση το εισόδημά τους

Δικαιώματα Εργαζομένων
Δικαιώματα Νέων
Δικαιώματα Συνταξιούχων
Θεματικές πληροφορίες