ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΚΕΜΠΕΚ

Το Σύστημα Συντάξεων του Κεμπέκ δημιουργήθηκε το 1966. Είναι δημόσιο σύστημα υποχρεωτικής ασφάλισης, που εξασφαλίζει στον εργαζόμενο ένα βασικό εισόδημα, όταν φτάσει στη συντάξιμη ηλικία και μια προστασία σε περίπτωση αναπηρίας και θανάτου. Το σύστημα αυτό το διαχειρίζεται ο Οργανισμός Συντάξεων του Κεμπέκ, η “Régie des Rentes du Québec” (RRQ).

Η RRQ χρηματοδοτείται από τις εισφορές εργαζομένων και εργοδοσίας. Κάθε εργαζόμενος πληρώνει εισφορές, αν έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και ο ετήσιος μισθός του είναι μεγαλύτερος από 3.500$.

Η εισφορά στην RRQ αντιστοιχεί στο 9,9% του ετήσιου μισθού που υπερβαίνει τα 3.500$. Ο ανώτερος ασφαλισμένος ετήσιος μισθός είναι 47.000$, για το 2010. Το μισό της εισφοράς (4,95%) πληρώνει ο εργάτης και το άλλο μισό ο εργοδότης.

Οι αυτόνομοι εργάτες ασφαλίζονται πληρώνοντας την εισφορά και του εργαζόμενου και του εργοδότη (9,9%)

Η ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

► Κριτήρια θεμελείωσης δικαιώματος σύνταξης αναπηρίας Για να θεμελειώσει δικαίωμα σύνταξης αναπηρίας ο εργαζόμενος πρέπει να έχει εργαστεί (και ασφαλιστεί) :

- τουλάχιστον 2 απ'τα 3 τελευταία χρόνια της ασφαλιστικής του περιόδου, ή
- τουλάχιστον 5 απ'τα 10 τελευταία χρόνια της ασφαλιστικής του περιόδου, ή
- τουλάχιστον τα μισά χρόνια της ασφαλιστικής του περιόδου (το λιγότερο 2 χρόνια).

και να θεωρηθεί:

►ανίκανος προς εργασία, λόγω αναπηρίας

α) μέχρι την ηλικία των 60 χρόνων, ανίκανος προς εργασία θεωρείται ο εργαζόμενος που, λόγω αναπηρίας, δεν μπορεί να κάνει μια δουλειά επί πληρωμή (που να του δίνει τουλάχιστο 13.521$, για το 2010).

β) μετά το 60ο έτος της ηλικίας , ανίκανος προς εργασία θεωρείται ο εργαζόμενος που, λόγω αναπηρίας, δεν μπορεί να κάνει την εργασία που έκανε πριν την αναπηρία.

Ο εργαζόμενος που παίρνει σύνταξη γήρατος, για διάστημα μικρότερο των 18 μηνών, μπορεί να ζητήσει σύνταξη αναπηρίας, αν δείξει πως η αναπηρία του παρουσιάστηκε το αργότερο 6 μήνες από την μερα που άρχισε η σύνταξη γήρατος.

►Υπολογισμός της σύνταξης αναπηρίας

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας αποτελείται από ένα σταθερό βασικό ποσό, στο οποίο προστίθεται και ένα ποσό ανάλογα με τον μισθό για τον οποίο έχει ασφαλιστεί ο εργαζόμενος, μέχρι την περίοδο που έγινε ανάπηρος

Το ποσό της σύνταξης αναπηρίας είναι(για το 2010):

Βασική μηνιάτικη σύνταξη: 426,10$ Ανώτερη μηνιάτικη σύνταξη: 1.126,73$

►Σύνταξη αναπηρίας μετά το 65ο έτος της ηλικίας.

Η σύνταξη αναπηρίας σταματά όταν ο εργαζόμενος συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του, οπότε παίρνει την σύνταξη γήρατος. Σημειώνουμε πως, με τις αλλαγές που έγιναν το 1998, η σύνταξη γήρατος μειώνεται κατά 0,5% για κάθε μήνα που ο εργαζόμενος πήρε μια σύνταξη αναπηρίας μεταξύ 60 και 65 χρόνων.

Εργαζόμενος που γίνεται ανάπηρος μετά τα 65 του χρόνια δεν δικαιούται σύνταξη αναπηρίας αλλά μόνο σύνταξη γήρατος.

►Αναδρομική πληρωμή σύνταξης αναπηρίας

Η RRQ μπορεί να αναγνωρίσει αναπηρία ενός εργαζόμενου μέχρι 12 μήνες πριν την αίτηση που έκανε.

►Διαζύγιο και μοίρασμα ασφαλισμένων μισθών

Το ποσό των ασφαλισμένων μισθών δυο συζύγων, σε περίπτωση διαζυγίου, μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα στους διαζευγμένους, για τα χρόνια που έζησαν μαζύ.

►Φορολογία / Μεταφορά της σύνταξης

Η Σύνταξη γήρατος του Κεμπέκ φορολογείται. Δεν επιρρεάζεται από άλλες παροχές του συνταξιούχου και πληρώνεται με επιταγή στη διεύθυνσή του ή με κατάθεση στον τραπεζικό του λογαριασμό.

►Η ΑΙΤΗΣΗ

Για να πάρει κάποιος τη σύνταξη γήρατος του Κεμπέκ πρέπει να κάνει αίτηση. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω Ίντερνετ ή συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο αίτησης.

Κατεβάστε εδώ το έντυπο αίτησης σύνταξης αναπηρίας.  

Δικαιολογητικά :

Πιστοποιητικό γιατρού που να δείχνει την αναπηρία

Η RRQ μπορεί να ζητήσει επίσης πιστοποιητικό γεννήσεως.

►Περισσότερες πληροφορίες στην RRQ
και στις Υπηρεσίες του Εργατικού Συλλόγου.

Εργαζόμενοι
Νέοι
Συνταξιούχοι
Θεματικές πληροφορίες