Déclaration commune sur le 15$/h au Québec
ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ $15

CONFÉRENCE DE PRESSE DU 2 DÉCEMBRE 2018
Liens vers cet article
http://www.declarationcommune.info/ DÉCLARATION COMMUNE - COMMON DECLARATION

ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ, Ο ΕΡΓΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΛΑÏΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ $15

Από το 2012, η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 15 δολάρια την ώρα έχει γίνει βασικό αίτημα σε όλη τη Βόρεια Αμερική. Στον Καναδά, η Αλμπέρτα και η Βρετανική Κολούμπια έχουν ήδη ανακοινώσει μια αύξηση του ελάχιστου ωρομισθίου στα 15 $.

Στο Κεμπέκ, παρά τις μαζικές κινητοποιήσεις συνδικάτων, λαϊκών, φοιτητικών και πολιτικών οργανώσεων, το ελάχιστο ωρομίσθιο είναι μόνο 12 δολάρια, από την 1η Μαΐου 2018.

Ωστόσο, έρευνες, όπως αυτή του IRIS, επιβεβαιώνουν ότι ένας μισθός $ 15 / h είναι το ελάχιστο για να βγει ένα άτομο από τη φτώχεια και να μπορέσει να ζήσει μια αξιοπρεπή ζωή στο Κεμπέκ. Οι συνθήκες εργασίας των πιο χαμηλόμισθων εργαζομένων πρέπει να βελτιωθούν στο σύνολό τους.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού στα 15 δολάρια την ώρα είναι ένα ουσιαστικό πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή.

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΖΗΤΟΥΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ $ 15
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΚΟΛΟΥΘΕΣ ΑΡΧΕΣ:


● Δεδομένου ότι για τη συντριπτική πλειοψηφία του πληθυσμού, οι μισθοί αποτελούν την κύρια πηγή εισοδήματος και το 21% των μισθωτών στο Κεμπέκ πληρώνονται λιγότερο από $ 15 / ώρα, θεωρούμε ότι η αύξηση του κατώτατου ωρομίσθιου στα $ 15 αποτελεί ένα ανακαίο μέτρο κατά της φτώχειας .

● Ο ελάχιστος μισθός, αν και είναι απαραίτητος, δεν είναι ο μόνος τρόπος για την καταπολέμηση της φτώχειας. Επομένως, δεν δεχόμαστε αυτή η αύξηση να οδηγήσει σε μείωση των δημόσιων υπηρεσιών και των κοινωνικών προγραμμάτων.

● Στην κοινωνία μας του Κεμπέκ, οι κοινοτικές οργανώσεις διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο, παρέχοντας μια μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών και καλύπτοντας πολλές ελλείψεις των δημοσίων υπηρεσιών. Θεωρούμε ότι απαιτείται αυξημένη χρηματοδότηση για αυτούς τους οργανισμούς, με πλήρη σεβασμό της αυτονομίας τους, προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν τους στόχους τους και να προσφέρουν στους υπαλλήλους τους ένα αξιοπρεπή μισθό πάνω από 15 δολάρια ανά ώρα.

● Η ανασφάλεια και η φτώχεια είναι πραγματικότητα για ένα σημαντικό αριθμό ανθρώπων. Ωστόσο, ορισμένα τμήματα του πληθυσμού πλήττονται ιδιαίτερα από τους χαμηλούς μισθούς, όπως οι γυναίκες, οι πρόσφατοι μετανάστες, τα άτομα με προσωρινές άδειες εργασίας, τα άτομα με αναπηρίες και οι αυτόχθονες.

Με δεδομένο αυτό το γεγονός, η αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ανθρώπων αυτών. Γι'αυτό το σκοπό, όλοι μαζύ με μια φωνή, απαιτούμε έναν αξιοπρεπή ελάχιστο μισθό και καταγγέλλουμε κάθε είδους περιθωριοποίηση και κοινωνικό αποκλεισμό.

Υπογράφοντας αυτή τη δήλωση, οι διάφοροι οργανισμοί υποστηρίζουν επίσημα το αίτημα για ελάχιστο μισθό 15 $ την ώρα.


DÉCLARATION COMMUNE
POUR LE SALAIRE MINIMUM À 15 $ L’HEURE


Depuis 2012, la hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure est devenue un enjeu majeur à travers l’Amérique du Nord. Au Canada, l’Alberta et la Colombie-Britannique ont déjà annoncé une hausse du salaire minimum à 15 $ l’heure.

Au Québec, malgré un fort mouvement porté par les organisations syndicales, communautaires, étudiantes et politiques, le salaire minimum n'est que de 12 $ l’heure depuis le 1er mai 2018. Pourtant, des recherches comme celles de l’IRIS confirment qu’un salaire de 15 $/h est le minimum pour sortir de la pauvreté et permettre à une personne de vivre une vie décente au Québec. Les conditions de travail des travailleurs et des travailleuses les plus précaires doivent être améliorées dans leur ensemble.

L'augmentation du salaire minimum à 15$ l'heure est un premier pas essentiel pour avancer sur cette voie.

CONSIDÉRANT CETTE SITUATI
NOUS REVENDIQUONS LE SALAIRE MINIMUM À 15 $ L’HEURE ET
APPUYONS LES PRINCIPES SUIVANTS :


● Étant donné que pour la très grande majorité de la population, le salaire est la première source de revenus et que 21% de la population salariée au Québec est payée à un salaire inférieur à 15$/h, nous considérons la hausse du salaire minimum à 15 dollars comme étant une voie incontournable afin de lutter contre la pauvreté.

● Le salaire minimum, bien qu’il soit indispensable, n’est pas le seul et unique moyen de lutter contre la pauvreté. C’est pourquoi nous n’accepterons pas que cette hausse soit faite au détriment des services publics et des programmes sociaux.

● Dans notre société québécoise, les organismes communautaires assument un rôle significatif, fournissant des services variés et comblant des lacunes des institutions gouvernementales. Afin qu’ils puissent poursuivre leurs mandats sociaux et offrir à leurs employé-e-s un salaire décent au-dessus de 15 dollars l’heure, nous croyons que la hausse du financement pour ces organismes est requise, et ce, dans le plein respect de leur autonomie.

● La précarité et la pauvreté sont une réalité pour plusieurs. Toutefois, certaines portions de la population sont particulièrement touchées par les bas salaires, telles que les femmes, les personnes racisées, les personnes issues de l’immigration récente, les personnes migrantes temporaires, les personnes handicapées et les personnes autochtones.

Face à ce constat, la hausse du salaire minimum contribuerait à améliorer les conditions de vie de ces personnes. C’est pourquoi, d’une même voix, nous revendiquons un salaire minimum décent et dénonçons tous types de marginalisation et d’exclusion sociale.

En signant cette déclaration, les différentes organisations appuient officiellement la revendication d’un salaire minimum à 15 dollars l’heure.


COMMON DECLARATION
FOR THE $15 PER HOUR MINIMUM WAGE


Since 2012, campaigns to increase the minimum wage to $15 per hour has become a major issue across North America. In Canada, Alberta and British Columbia have already announced an increase in the minimum wage to $15 per hour.

In Quebec, despite a strong movement organized by unions, community organizations, student groups and political groups, the minimum wage has only reached $12 per hour since May 1, 2018. However, research, such as that of the IRIS, confirms that a wage of $15 per hour is the minimum necessary to get out of poverty and allow a person to live a decent life in Quebec. The entire working conditions of precarious workers should be improved. Increasing the minimum wage to $15 per hour is an essential first step in this direction.

CONSIDERING THIS SITUATION, WE DEMAND $15 PER HOUR MINIMUM WAGE AND SUPPORT THE FOLLOWING PRINCIPLES:

● Given that for the vast majority of the population, wages are the main source of income and 21% of wage earners in Quebec are paid less than $15/hr, we consider the increase in the minimum wage to $15 an essential way to reduce poverty.

● The minimum wage, even though it is indispensable, is not the only way to fight against poverty. Therefore, when this increase is adopted, it should not result in a reduction of public services and social programs.

● In our society of Quebec, community organizations play a significant role, providing a large variety of services and filling in the gaps of government organizations. We believe that the increased funding for these organizations is required, with a full respect for their autonomy, in order for them to be able to pursue their social mandates and provide their employees a living wage above $15 per hour.

● Precarity and the poverty are a reality for an important number of people. However, some segments of the population are particularly affected by low wages, such as women, racialized people, recent immigrants, temporary migrants, people with disabilities, and Aboriginal people. Given this fact, raising the minimum wage would help improve the living conditions of these people significantly. That is why, with the same voice, we claim a decent minimum wage and denounce all types of marginalization and social exclusion.

By signing this declaration, the various organizations support officially the claim for a minimum wage of $15 per hour.

GROUPES SIGNATAIRES – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΥ ΥΠΟΡΑΦΟΥΝ-
SIGNATORY GROUPS


1. 15 plus
2. Action autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal
3. Action Plus de Sherbrooke
4. Action Populaire des Moulins
5. Afrique au Féminin
6. Alliance des professeures et professeurs de Montréal
7. Alternative socialiste
8. Alternatives
9. Amie(e)s de la Terre de l'Estrie
10. Arrimage Estrie
11. Association coopérative d'économie familiale (ACEF) de l'Est de Montréal
12. Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Sud-Ouest de Montréal
13. Association coopérative d'économie familiale (ACEF) Estrie
14. Association coopérative d'économie familiale (ACEF) du Nord de Montréal
15. Association des locataires de Sherbrooke
16. Association des travailleurs grecs du Québec
17. Association des travailleurs et travailleuses temporaires des agences de placement
18. Association of McGill University Support Employees
19. Association pour la Défense des Droits du Personnel Domestique
20. Association pour la défense des droits sociaux du Montréal métropolitain
21. Association pour une solidarité syndicale étudiante
22. Association québécoise de défense des droits des retraitées (AQDR) Sherbrooke
23. Au bas de l'échelle
24. Auberge du cœur Le Transit
25. Bureau de consultation Jeunesse
26. Cafétéria communautaire Multi Caf
27. Campagne 5-10-15
28. Carrefour d'aide aux non-syndiqué(e)s
29. Carrefour d'aide aux nouveaux arrivants
30. Carrefour de Liaison et d'Aide Multiethnique
31. Carrefour de solidarité internationale de Sherbrooke
32. Centrale des syndicats démocratiques
33. Centrale des syndicats du Québec
34. Centre communautaire des femmes Sud-Asiatique
35. Centre communautaire Essalam
36. Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Agression Estrie
37. Centre de Femmes de la Vallée de la Matapédia
38. Centre de femmes l'Essentielle
39. Centre de formation communautaire de la Mauricie
40. Centre de ressources et d'action communautaire de la Petite-Patrie
41. Centre d'éducation et d'action des femmes de Montréal
42. Centre des Femmes de Forestville
43. Centre des femmes de la MRC du Granit
44. Centre des femmes de Longueuil
45. Centre des femmes de Saint-Laurent
46. Centre des femmes de Verdun
47. Centre des femmes d'ici et d'ailleurs
48. Centre des femmes du Haut-Saint-François La Passerellle
49. Centre des travailleurs et travailleuses immigrants
50. Centre d'intégration au marché de l'emploi
51. Centre d'Orientation et de Formation pour Femmes en Recherche d'Emploi
52. Centre International de documentation et d'info. Haïtienne, Caribéenne et Afro-Canadienne
53. Centre justice et foi
54. Centre ressources pour femmes de Beauport
55. Centr'Elles, comité d'action des femmes d'Avignon
56. Chantier de l'économie sociale
57. Clef pour l'intégration au travail des immigrants
58. Coalition montréalaise pour la rémunération des stages
59. Coalition sherbrookoise pour la rémunération des stages
60. Coalition unitaire pour le travail étudiant Sherbrooke
61. Collectif des femmes immigrantes du Québec
62. Collectif pour le libre choix
63. Collectif pour un Québec sans pauvreté
64. Comité chômage de l'Est de Montréal
65. Comité chômage de Montréal
66. Comité d'action de Parc-Extension
67. Comité d'action des citoyen.ne.s de Verdun
68. Comité de base pour l'action et l'information sur le logement social d'Hochelaga-Maisonneuve
69. Comité des travailleurs et travailleuses accidentés de l'Estrie
70. Comité logement Ahuntsic-Cartierville
71. Comité logement Beauharnois
72. Comité logement d'aide aux locataires
73. Comité logement de Montréal-Nord
74. Comité logement Rimouski-Neigette
75. Comité logement Rive-Sud
76. Comité logement Rosemont
77. Comité logement Trois-Rivières
78. Comité logement Ville-Marie
79. Comité logement, projet d'organisation populaire, d'information et de regroupement
80. Comité populaire Saint-Jean-Baptiste
81. Comité social Centre-Sud
82. Communication pour l'Ouverture et le Rapprochement interculturel
83. Concert Action femmes Estrie
84. Confédération des syndicats nationaux
85. Connexion emploi ressources femmes
86. Conseil Central Montréal Métropolitain-CSN
87. Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail
88. Conseil national des chômeurs et chômeuses
89. Conseil régional FTQ Montréal métropolitain
90. Conseil sectoriel 10B de l'Association des retraité(e)s de l'éducation et autres services publics
91. Corporation de développement communautaire Centre-Sud
92. Côte-des-Neiges ensemble pour 15$
93. Diversité artistique Montréal
94. Droit à l'emploi
95. Droits Travailleuses Travailleurs Migrants
96. Entraide logement Hochelaga-Maisonneuve
97. Escale de l'Estrie
98. Étudiant-e-s socialistes de l'UQAM
99. Fédération autonome de l'enseignement
100. Fédération de la santé et des services sociaux-CSN
101. Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec
102. Fédération des femmes du Québec
103. Fédération des travailleurs et des travailleuses du Québec
104. Fédération du commerce-CSN
105. Fédération étudiante collégiale du Québec
106. Fédération étudiante de l'Université de Sherbrooke
107. Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec
108. Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec-CSN
109. Femmes du monde à Côte-des-Neiges
110. Fonds communautaire des Chenaux
111. Forum jeunesse de l'Île de Montréal
112. Front d'action populaire en réaménagement urbain
113. Illusion Emploi de l'Estrie
114. Info logis de l'Est de l'Île de Montréal
115. Journal de rue de l'Estrie
116. Journal Entrée Libre
117. La Chaudronnée de L'Estrie
118. La Collective des femmes de Nicolet et région
119. La Grande Table
120. La Maison Tangente, une Auberge du cœur
121. La Maisonnée
122. La Mouvance Centre de femmes
123. L'Écho des femmes de la Petite-Patrie
124. Lettre en main
125. Ligue de la jeunesse communiste du Québec
126. Ligue des droits et libertés
127. Loge m'entraide
128. Logifem
129. Logis Action Notre-Dame-de-Grâce
130. L'R des centres de femmes du Québec
131. Maison de Montigny
132. Maison des femmes des Bois-Francs

133. Maison des Jeunes de Grenville et Agglomération
134. Moisson Estrie
135. Montréal-Nord Républik
136. Mouvement Action-Chômage de Montréal
137. Mouvement Action-Chômage Lac-St-Jean
138. Mouvement d'Action Solidaire des Sans-Emploi des Chenaux
139. Mouvement d'éducation populaire autonome de Lanaudière
140. Mouvement d'éducation population et d'action communautaire du Québec
141. Mouvement des Chômeurs et Chômeuses de l'Estrie
142. Mouvement des personnes handicapées pour l'accès aux services
143. Oxfam Québec
144. PINAY (Organisation des femmes philippines du Québec)
145. Point de rencontre
146. Projet Genèse
147. Promotion des Estriennes pour initier une nouvelle équité sociale
148. Québec solidaire
149. Regroupement contre l'appauvrissement Rimouski-Neigette
150. Regroupement d'éducation populaire de l'Abitibi-Témiscamingue
151. Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec
152. Regroupement des Cuisines collectives du Québec
153. Regroupement des maisons des jeunes du Québec
154. Regroupement des organismes communautaires de l'Estrie
155. Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec
156. Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal
157. Réseau d'aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal
158. Réseau d'aide aux travailleuses et travailleurs migrants agricoles du Québec
159. Réseau d'appui aux familles monoparentales et recomposées de l'Estrie
160. Réseau québécois d'action pour la santé des femmes
161. Réseau québécois de l'action communautaire autonome
162. Réseau Solidarité Itinérance du Québec
163. Service d'hébergement St-Denis, une Auberge du Coeur
164. Service d'orientation et de recherche d'emploi pour l'intégration des femmes au travail
165. Service d'orientation et d'intégration des immigrants au travail de Québec
166. Services d'Intégration au Marché du travail par Objectifs
167. Société environnementale de Côte-des-Neiges
168. Solidarité populaire Estrie
169. Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec
170. Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec
171. Syndicat des chargées et chargés de cours de l'UQAM
172. Syndicat des employées et employés professionnels-les et de bureau (SEPB-Québec)
173. Table d'action contre l'appauvrissement de l'Estrie
174. Table de concertation de Laval en condition féminine
175. Table de concertation des organismes au service des réfugiées et immigrantes
176. Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
177. Table ronde des organismes volontaires d'éducation populaire (OVEP) de l'Estrie
178. Teaching and Research Assistants at Concordia
179. Union des consommateurs
180. Union des travailleuses et travailleurs accidentés ou malades
181. Union étudiante du Québec
Pour signer la déclaration - To sign the declaration
Liens vers cet article

POUR SIGNER LA DÉCLARATION - TO SIGN THE DECLARATION

Pour signer la Déclaration, veuillez envoyer les informations suivantes de votre organisation ou groupe par courriel à :

To sign the Declaration, please send the following information of your organization or group by email to:

declaration15qc@gmail.com
1) Nom complet de votre groupe / Complet name of your group
2) Sigle de votre groupe, s’il y en a
Acronym of your group, if there is 3) Adresse courriel / Email address
4) Numéro de téléphone / Telephone number

Liens vers cet article http://www.declarationcommune.info/
Envoyer ce message
par courrielBlogThis!Partager sur TwitterPartager sur FacebookPartager sur Pinterest Accueil
S'abonner à : Messages (Atom)